บริษัท รักษาความปลอดภัยยามไฮเทค จำกัด (Hitech Guard Security Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีในมิติต่าง ๆ  ทั้งมิติด้านระบบกล้องวงจรปิด,  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,  ระบบกันขโมย,  ระบบป้องกันอัคคีภัย,  ระบบควบคุมประตู,  ระบบสื่อสารสองทาง,  และอุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ

ทำให้เกิดเป็น “บริษัท รักษาความปลอดภัยยามไฮเทค จำกัด”

ซึ่งได้รวมเอาเทคโนโลยีทางด้านมิติต่าง ๆ ผนวกเข้าด้วยกัน

ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้จัดจ้างลง เนื่องจากมีการใช้จำนวนคนน้อยลง

แต่ยังสามารถดูแลความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง