introduction

Burglar Alarm

คืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อมีเหตุบุกรุกจากบุคคลภายนอกเกิดขึ้น สัญญาณกันขโมยมีประโยชน์ในการดูแล ป้องกัน การบุกรุกโจรรกรรมชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกายหรือมีเจตนาที่ไม่ดี สัญญาณกันขโมยจะแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบ หากเจ้าของไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีการบุกรุกโจรกรรม สัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ สถานีตำรวจ ป้อมยาม ฯลฯ เพื่อแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์บุกรุกที่เกิดขึ้นให้สามารถยับยั้งเหตุหรือช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา ดังนั้นการติดตั้งสัญญาณกันขโมยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองจากผู้บุกรุกโจรกรรม

Applications

อุปกรณ์กันขโมยมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายฟังก์ชั่นเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกระบบ ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วยเพื่อป้องกันขโมย

Demo Burglar Alarm

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ และสามารถสื่อสารกับอีกฝ่ายด้วยระบบ สื่อสาร 2 ทาง ขับไล่ผู้บุกรุกได้ด้วยตัวคุณเองแม้คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่

SUPPORT

075-432378, 02-4026810 - 11

SALE

062-2519441

CHAT

LINE @hitechguard